Privacy verklaring

Deze privacy verklaring is opgesteld ten behoeve van de Verloskundigenpraktijk Uniek aangeboden zorgverlening via de website www.verloskundigenpraktijkuniek.nl. In deze privacy verklaring wordt uitgelegd hoe Verloskundigenpraktijk Uniek omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacy verklaring wordt onder meer beschreven welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.

Over Verloskundigenpraktijk Uniek
Verloskundigenpraktijk Uniek is gevestigd in de regio Midden Kennemerland (officiële ingeschreven adres: Lindenlaan 6, 1943 DW Beverwijk) en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 80399525  in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Voor vragen over het privacy statement is Verloskundigenpraktijk Uniek bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 – 13.00 op telefoonnummer 085-7602915 of per e-mail: info@verloskundigenpraktijkuniek.nl

Algemeen

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Een organisatie die met persoonsgegevens werkt hebben op grond van deze wet bepaalde plichten en degene van wie de gegevens zijn hebben bepaalde rechten. Er gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg welke onder andere vermeld staan in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze privacy verklaring is bedoeld om jou te informeren over jouw rechten en plichten op grond van de AVG en de WGBO. 

Diverse persoonsgegevens kunnen in verloskundigenpraktijk Uniek verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om jou medisch goed te kunnen begeleiden en voor de financiële afhandeling van de geleverde zorg. 

De plichten van onze verloskundigenpraktijk

Verloskundigenpraktijk Uniek is volgens de AVG wetgeving verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voorkomen, voldoet verloskundigenpraktijk Uniek als volgt:

 • Jouw gegevens worden verzameld voor specifieke doeleinden zoals voor de zorgverlening, ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting en voor doelmatig beheer en beleid.
 • Indien er persoonsgegevens van je verwerkt worden, wordt je hiervan op de hoogte gesteld. Dit kan gebeuren door jouw verloskundige, onze website of een folder.
 • De verloskundigen binnen onze praktijk zijn verplicht vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden, dan hierboven vermeld.
 • Persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegden.
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn minimaal 15 jaar.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt door Verloskundigenpraktijk Uniek:

 • Naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke gegevens van de zwangere en haar partner benodigd voor communicatie. Medische gegevens en andere bijzondere persoonsgegevens, waaronder burgerservice-nummer, indien en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie van kosten bij de zorgverzekeraar;
 • NAW-Gegevens ten behoeve van kwaliteitsbewaking en opvolging van de behandeling in het kader van kwaliteitsbewaking Wet Bevolkings Onderzoek (counselingsgegevens en prenatale screening);
 • Klachten en opmerkingen over de behandeling van betrokkene.
 • Andere gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een juiste behandeling en afhandeling van de behandeling.

Bovenstaande lijst is niet uitputtend en kan variëren al naar gelang de behandelovereenkomst.

Jouw rechten als betrokkene

Jij hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om te vragen om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw medische gegevens. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen te verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kunt je dit mondeling kenbaar maken aan ons. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of jouw curator of mentor).

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden

De verloskundigen van Verloskundigenpraktijk Uniek zijn verplicht vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. De verloskundige heeft bijvoorbeeld jouw uitdrukkelijke toestemming nodig voor verstrekking van jouw persoonsgegevens. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. De zwijgplicht van de verloskundige kan op grond van een wettelijk voorschrift doorbroken worden, alsook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld bij een overdracht naar het ziekenhuis of de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt).

Overdracht van jouw dossier

Indien je over gaat naar een andere verloskundigenpraktijk door bijvoorbeeld een verhuizing of andere reden, is het belangrijk dat jouw nieuwe verloskundige op de hoogte is van jouw medische geschiedenis en het beloop van de zwangerschap(pen) en eventueel voorgaande bevalling(en). Deze gegevens staan in jouw medische dossier. Het is gebruikelijk dat wij jouw medische dossier overdragen aan de nieuwe verloskundigenpraktijk. Wij zullen hier altijd jouw toestemming voor vragen, middels het ondertekenen van een toestemmingsformulier. 

Online registratie van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden geregistreerd in het online verloskundig registratiesysteem Onatal welke voldoet aan beveiligingsnormen gesteld in de wet AVG. Allen door de praktijk geregistreerde verloskundigen hebben toegang tot dit systeem. Deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Registratie van NAW, geboortedatum, BSN en zorgverzekeringsnummer worden digitaal verwerkt ten behoeve van klantenbestand, controle identiteit en het indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar.

E-mailadres

Emailadressen worden digitaal verwerkt ten behoeve van het verzenden van: nieuwsbrieven vanuit Verloskundigenpraktijk Uniek, uitnodigen deelname enquete ten behoeve van evaluatie van de zorgverlening van Verloskundigenpraktijk Uniek. Dit gebeurd zowel via beveiligde als onbeveiligde e-mail.

Medische gegevens en uitwisseling met derden zorgverleners geschiedt via beveiligde e-mail.

Delen van gezondheidstoestand met andere zorgverleners

De verwerking van gegevens over de gezondheidstoestand van de cliënt in heden en verleden, de gezondheidstoestand van het (toekomstige) kind, de onderzoeken en behandelingen die zijn uitgevoerd worden geregistreerd ten behoeve van de zorgverlening. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met andere zorgverleners indien dit medisch noodzakelijk is en ten behoeve van de zorg.

Zorgdomein en Zorgmail zijn de beveiligde systemen die worden gebruikt voor communicatie met andere zorgverleners. 

Zorgverleners aan wie wij soms medisch noodzakelijke gegevens verstrekken betreffen o.a. gynaecologen, klinisch verloskundigen, kinderartsen, huisartsen, consultatiebureau, kraamzorg en de zorgverzekeraar i.v.m. declaraties.

Vecozo

Dit systeem wordt gebruikt om te communiceren met zorgverzekeraars.

Zwangerenportaal

Via het Zwangerenportaal.nl biedt Verloskundigenpraktijk Uniek de mogelijkheid aan cliënten digitaal inzage in haar eigen medisch dossier te hebben, gedeelde documenten en extra relevante informatie rondom zwangerschap en geboorte te ontvangen. Met behulp van account verificatie verloopt dit in een online veilige omgeving. Je krijgt ook advertenties te zien waar het Zwangerenportaal commercieel voordeel mee behaald. Deze advertenties worden laten zien op basis van jouw postcode en IP-adres. De persoon is door deze gegevens herleidbaar. Check de privacyverklaring van Zwangerenportaal voor meer informatie.

Inschrijven en afspraak maken

Wanneer u het aanmeldformulier op www.verloskundigenpraktjkuniek.nl invult, worden de gegevens die u verstrekt uitsluitend gebruikt voor het beheren van uw inschrijving en het maken van een afspraak. Om uw inschrijving af te kunnen handelen, worden uw persoonsgegevens verwerkt. Deze persoonsgegevens moeten verplicht worden ingevuld. 

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Verloskundigenpraktijk Uniek en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Verloskundigenpraktijk Uniek en van u om uw inschrijving te kunnen verwerken in het medisch systeem. 

Verbeteren van onze dienstverlening

Indien u daar toestemming voor heeft gegeven of gegevens heeft verstrekt ten behoeve van verbetering van onze dienstverlening, kunnen uw gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van onze dienstverlening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een feedbackformulier of de toestemming voor het gebruik van cookies.

Vraag of klacht

Wil je meer weten over deze privacy verklaring, bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of hoe wij omgaan met jouw medische gegevens? Wij gaan indien gewenst hier graag met jou over in gesprek. 

Wijzigingen

Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen. De huidige versie van deze privacy verklaring is het laatst gewijzigd op 1 juni 2021. 

Postadres:
Lindenlaan 6
1943 DW Beverwijk

Praktijkadres:
Joannes Wuijtiersstraat 33
1962 VD Heemskerk

085-7602915 (algemeen) 085-7602916 (spoed) info@verloskundigenpraktijkuniek.nl

Je kunt je hier direct inschrijven bij Verloskundigenpraktijk Uniek

Inschrijven

Beladvies

Lees hier wanneer je ons moet bellen tijdens de zwangerschap en voor de bevalling.

Beladvies

Werkgebied

Beverwijk, Driehuis, Heemskerk, IJmuiden, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Velserbroek, Velsen-Noord, Velsen-Zuid en Wijk aan zee.